De schooltoeslag: jaarlijkse steun voor schoolgaande jeugd

Voor ouders 8 min read

Gaat je kind naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkende kleuter-, lagere of middelbare school? Dan zou het kunnen dat je recht hebt op een schooltoeslag. Die wordt uitbetaald door de uitbetalingsactoren, ook wel gekend als kinderbijslagfondsen. Parentia is zo’n uitbetalingsactor en legt je graag uit voor wie die schooltoeslag precies bestemd is.

De schooltoeslag is de nieuwe schooltoelage

Tot 2019 werd de schooltoelage, de vroegere schooltoeslag, betaald door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. Sinds het schooljaar 2019-2020 worden zowel de schooltoeslag als het Groeipakket door de uitbetalingsactoren betaald. De schooltoeslag wordt automatisch betaald tussen september en december, samen met je Groeipakket.

Wie komt in aanmerking voor de schooltoeslag?

Kinderen vanaf drie jaar hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse schooltoeslag. Leerlingen uit het kleuter-, lager of middelbaar onderwijs in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en zelfs het buitenland komen in aanmerking, net zoals studenten HBO5 Verpleegkunde. Daarvoor moeten ze wel les volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde school. Verwar de schooltoeslag niet met de studietoelage. Dat laatste is een financieel duwtje in de rug van studenten die hoger onderwijs volgen, ook wel gekend als de studiebeurs.

Opgelet: wie secundair of hoger onderwijs in Wallonië volgt of naar een door de Waalse Gemeenschap erkende school gaat, kan recht hebben op de zogenaamde ‘allocations d’études’.

Wanneer krijg je de schooltoeslag en op welke manier?

Als je kind al aangesloten is bij een uitbetalingsactor zoals Parentia, dan betaalt die automatisch de schooltoeslag uit. Je hoeft de toeslag dus niet zelf aan te vragen. Het Ministerie van Onderwijs en de Federale Overheidsdienst Financiën gaan aan de hand van je gegevens zelf na of je recht hebt op de toeslag. Mocht je situatie wijzigen, dan wordt het verschil automatisch uitbetaald. De persoon die het Groeipakket ontvangt, krijgt ook de jaarlijkse schooltoeslag op zijn of haar rekening gestort.

Moment van betaling

 • In september/oktober voor gezinnen waarvan de kinderen allemaal jonger zijn dan 18 jaar en naar school gaan in het kleuter-, lager of secundair onderwijs.
 • Van oktober tot en met december voor gezinnen met kinderen jonger en ouder dan 18 jaar en die naar de kleuter-, lagere of middelbare school gaan of student zijn in HBO5 Verpleegkunde.

Als je eind december nog niets ontving, terwijl je wel denkt recht te hebben op de toeslag, neem je het best even contact op met je uitbetalingsactor. Verwittig je kinderbijslagfonds ook wanneer je gegevens wijzigen en ze nog niet aangepast werden.

Schooltoeslag in Wallonië, Brussel of het buitenland?

Gaat je kind naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkende kleuter-, lagere of middelbare school in het Brussels Gewest, Wallonië of het buitenland? Ook dan kun je recht hebben op een jaarlijkse schooltoeslag. Informeer je bij je uitbetalingsactor.

Wat zijn de voorwaarden voor de schooltoeslag?

De nationaliteit van je kind, het soort onderwijs dat je zoon of dochter volgt, je gezinsinkomen en de puntenlast van het gezin bepalen of je recht hebt op een toeslag. We gaan hieronder dieper op deze voorwaarden in.

Nationaliteitsvoorwaarden

Je kind moet Belg zijn op 31 augustus van het desbetreffende schooljaar. Niet-Belgen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de schooltoeslag. Een pleegkind dat al langer dan een jaar bij hetzelfde pleeggezin verblijft, voldoet ook aan de nationaliteitsvoorwaarde.

Heeft je kind niet de Belgische nationaliteit? Dan kan het alsnog in aanmerking komen voor een toeslag als hij of zij op 31 augustus van het betrokken schooljaar:

 • de toelating heeft om in België te verblijven.
 • het slachtoffer is van mensenhandel en een attest van immatriculatie heeft (“oranje kaart” of voorlopig verblijfsdocument), of een attest van vzw Payoke (Vlaams Gewest), vzw Pagasa (Brussels Gewest) of vzw Sürya (Waals Gewest).
 • een niet-begeleide minderjarige is met een attest van immatriculatie.
 • een pleegkind is dat al langer dan een jaar bij hetzelfde pleeggezin verblijft.

Pedagogische voorwaarden

De opleiding van je kind moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Je kind moet nog steeds ingeschreven zijn in een school op 30 juni van het betreffende schooljaar.
 • Je kind moet naar een door Vlaanderen erkende, gefinancierde of gesubsidieerde kleuter-, lagere of middelbare school gaan.

Je kind heeft geen recht op de schooltoeslag als hij of zij

 • thuisonderwijs volgt
 • ziekenhuisonderwijs volgt
 • tweedekansonderwijs (CVO) volgt
 • privé-onderwijs volgt, behalve bij Eureka, De Leerwijzer, Safe en de Sint-Ignatiusschool

Je kind moet voldoende aanwezig zijn. De uitbetalingsactoren krijgen de aanwezigheidsdata door van het Ministerie van Onderwijs. De dagen die je kind in 2020 afwezig was door de COVID-19-maatregelen tellen als aanwezige dagen. Als je kind twee schooljaren na elkaar te weinig of onwettig afwezig was, dan verliest het de toeslag voor het tweede schooljaar.

Aanwezigheden in de kleuterschool

Kleuters moeten een minimumaantal dagen aanwezig zijn op school. Dat aantal neemt toe naarmate de kleuter ouder wordt.

schooltoeslag, Groeipakket, schooltoeslag Groeipakket, schooltoelage, school toeslag

Aanwezigheid in de lagere school

In het lager onderwijs mogen kinderen maximaal 29 halve dagen onwettig afwezig zijn. Met een geldig ziektebriefje kan je kind gewettigd afwezig zijn. Is je kind uitgeschreven uit een school? Dan moet je hem of haar binnen de 15 kalenderdagen opnieuw inschrijven. Als de onderbreking langer duurt, hebben jullie geen recht op de schooltoeslag.

Opgelet: vakantieperiodes tijdens het schooljaar tellen mee in die periode van 15 kalenderdagen.

Aanwezigheid in het secundair onderwijs

Ook in het secundair onderwijs mag een leerling maximaal 29 halve dagen afwezig zijn. Hier mag de periode tussen een uitschrijving en een nieuwe inschrijving opnieuw niet langer dan 15 kalenderdagen duren om nog in aanmerking te komen voor de schooltoeslag. Middelbare schoolkinderen kunnen een schooltoeslag ontvangen tot en met het schooljaar (tot 31 augustus) waarin ze 22 jaar worden. Worden ze 23 voor 31 augustus van het betrokken schooljaar, dan is er geen schooltoeslag voor dat schooljaar.

Voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs (BuSo) en voor studenten in HBO5 Verpleegkunde geldt geen leeftijdsbeperking.

Op internaat of kot of in het buitenland?

Leerlingen op internaat of op kot krijgen een hogere schooltoeslag dan externe leerlingen. Zodra de leerling vijf maanden op internaat zit, wordt de uitbetalingsactor van het Groeipakket hiervan op de hoogte gesteld. Mocht hier toch iets mislopen, kun je steeds een rechtzetting aanvragen met een attest van het internaat.

Leerlingen die op kot wonen, bewijzen hun verblijf op kot met hun huurovereenkomst. Die moet voor minstens vijf maanden afgesloten zijn in het desbetreffende schooljaar. Volgt je kind een opleiding in een andere regio of in het buitenland waarvoor er in Vlaanderen geen gelijkwaardige opleiding bestaat? Ook dan kan hij of zij recht hebben op een schooltoeslag.

Financiële voorwaarden voor de schooltoeslag

Je gezinsinkomsten bepalen of je een schooltoeslag krijgt en hoeveel die bedraagt. Voor een pleegkind dat al langer dan een jaar onafgebroken bij het pleeggezin verblijft op 31 augustus van het desbetreffende schooljaar, gelden deze financiële voorwaarden niet.

Hoe wordt bepaald of je in aanmerking komt voor een schooltoeslag?

 • We bekijken de leefeenheid.
 • We bepalen wie de inkomstenverstrekkers zijn.
 • We berekenen de personenlast van het gezin en drukken die uit in punten.
 • We berekenen de gezinsinkomsten.
 • We doen de kadastraalinkomentest (KI-test).

De leefeenheid

Via het domicilieadres van de leerling kennen we de gezinssamenstelling en kunnen we de personenlast in het gezin berekenen aan de hand van een puntensysteem. Hoe meer punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een schooltoeslag. We evalueren de leefsituatie van de leerling op 31 augustus van het desbetreffende schooljaar.

schooltoeslag, Groeipakket, schooltoeslag Groeipakket, schooltoelage, school toeslag

Op basis van deze tabel berekenen we het puntenaantal voor elk gezin. Dat puntenaantal bepaalt de minimum- en maximumgrens van het gezinsinkomen. Dat mag dus niet lager of hoger liggen dan deze waarden, om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag.

schooltoeslag, Groeipakket, schooltoeslag Groeipakket, schooltoelage, school toeslag

Je gezinsinkomen bepaalt of en hoeveel schooltoeslag je krijgt.

 • Ligt je inkomen boven de maximumgrens, dan krijg je geen toeslag.
 • Is je inkomen gelijk aan de maximumgrens? Dan ontvang je de minimumtoeslag.
 • Is je inkomen gelijk aan of lager dan de minimumgrens, dan ontvang je de volledige toeslag.
 • Ligt je inkomen tussen de maximum- en de minimumgrens, dan ontvang je een gedeeltelijke toeslag. Dat bedrag kun je met deze formule berekenen: gedeeltelijke toeslag = volledige toeslag x [(maximumgrens-gezinsinkomen)/(maximumgrens-minimumgrens)]

Ligt je inkomen lager dan of is het gelijk aan 1/10 van de maximumgrens en bestaat je inkomen uit 70% vervangingsinkomen, leefloon, onderhoudsgeld of inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), dan ontvang je de uitzonderlijke toeslag. Gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen hebben geen recht op de uitzonderlijke toeslag. Ook leerlingen op internaat of kot en studenten HBO 5 Verpleegkunde krijgen geen uitzonderlijke toeslag.

Het gezinsinkomen

Aan de hand van gegevens van de FOD Financiën (het aanslagbiljet) krijgen we een objectief beeld van het inkomen. Zowel het Kadastraal Inkomen, de niet-belastbare inkomsten zoals leefloon en IVT, als de buitenlandse inkomsten worden vastgesteld op basis van de gegevens van het aanslagbiljet van het jaar dat het schooljaar voorafgaat. Voor schooljaar 2020-2021 was dat dus het aanslagbiljet uit 2019. Na twee jaar gebeurt er een automatische controle aan de hand van het aanslagbiljet, die kan leiden tot een kleine wijziging in je toeslag.

De KI-test

De KI-test, of kadastraalinkomentest, houdt rekening met gebouwen en gronden die je gezin bezit. Als het ‘KI vreemd gebruik’ te hoog ligt, kom je niet in aanmerking voor een schooltoeslag. Onroerend goed in vreemd gebruik zijn alle gronden en gebouwen naast de eigen woning en onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik. We raadplegen alle databanken van de FOD Financiën, zodat we al het onroerend goed in het bezit van het gezin kunnen meetellen.

In sommige gevallen voeren we de KI-test niet uit:

 • Als het geïndexeerd ‘KI vreemd gebruik’ lager ligt dan 1.250 euro.
 • Als het inkomen geheel of gedeeltelijk uit (equivalent) leefloon bestaat.
 • Als het inkomen voor minstens 70% bestaat uit onderhoudsgeld of een vervangingsinkomen (werkloosheid, brugpensioen, ziekte-uitkering, …) en/of een overlevingspensioen en/of IVT.
 • Als je een alleenstaande leerling bent.

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

Hoeveel geld je precies krijgt als schooltoeslag, hangt af van het type onderwijs dat je kind volgt, je gezinssituatie (gehuwd, alleenstaand, zelfstandig) en je gezinsinkomen. Voor kleuters krijg je steeds een vast bedrag als je gezinsinkomen op of onder de maximumgrens ligt. Vanaf het secundair onderwijs krijgt een leerling die op internaat gaat een hoger bedrag om de kosten van dat verblijf op te vangen.

schooltoeslag, Groeipakket, schooltoeslag Groeipakket, schooltoelage, school toeslag

De ‘schooltoeslag voor studenten hoger onderwijs’ heet studietoelage

Zoals we al in het begin van dit artikel vermeldden, is de schooltoeslag voor studenten die een opleiding volgen aan de hogeschool of universiteit vde studietoelage. Hier of op de website van Parentia vind je meer informatie over de studiebeurs voor studenten.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met Parentia!

Heeft jouw zoon of dochter nood aan bijles op maat? BijlesHuis stelt je vrijblijvend voor aan een gespecialiseerde docent. Bekijk zeker ook eens ons artikel over de werkwijze van bijlessen. Ben je zelfstandige of heb je een kmo? Bekijk hier de info over een opleiding met subsidie volgen.

Laat hieronder je gegevens achter en blijf zo maandelijks op de hoogte van de nieuwste didachtische inzichten! Geen zorgen, je ontvangt verder geen reclame of andere e-mails.

wat is schooltoeslag groeipakket schooltoeslag Groeipakket schooltoelage school toeslag
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter